De financiën

Dit is het vijfde artikel in de aanloop naar het 60 jarig jubileum van de Stichting Wadd’envakanties. Deze stichting organiseert “Kamp Wenters” op Vlieland. In 2008 gaan de kinderen van alle groepen 8 van de openbare basisscholen in Winterswijk voor de 60ste keer naar Vlieland. In totaal zijn er meer dan 12.000 kinderen in de afgelopen 60 jaar op Vlieland geweest. Zonder de financiële steun van de Winterswijkse bevolking en de vele sponsoren in de afgelopen 60 jaar was Kamp Wenters niet mogelijk geweest. Reden temeer om hier een artikel aan te wijden.

Winterswijk, het is 1945, de oorlog is voorbij. Er begint een tijd, waarin de handen uit de mouwen moeten worden gestoken. In heel Nederland leeft het besef van herstel en wederopbouw. Ook binnen het onderwijs in Winterswijk vindt deze tijdgeest weerklank. Er is veel te doen. Bovendien is er de blijdschap van het leven in vrijheid. Het onderwijs wordt weer opnieuw georganiseerd en dat samen werken aan de opbouw geeft onder de onderwijsgevenden een gevoel van solidariteit en samen verantwoordelijkheid dragen. Dat solidariteitsgevoel uit zich in het samen toneelspelen voor de kinderen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Als dan ook nog een aantal leerkrachten samen een vakantie doorbrengt op Ameland, ontstaat de gedachte dat zoiets ook voor de kinderen georganiseerd zou kunnen worden. De Nederlandse Onderwijzers vereniging te Winterswijk komt daarop in januari 1948 met een grootscheeps kampeerplan voor de leerlingen der Openbare Lagere Scholen, uniek in Nederland. Ook in het jaar 2008 nog uniek en springlevend, tegenwoordig bekend onder de naam Kamp Wenters.

Voor de uitvoering van het grootscheepse kampeerplan was voor toenmalige begrippen, direct na de oorlog, een groot startkapitaal nodig. Hiervoor werden een aantal acties gevoerd. De directies van de plaatselijke fabrieken en bedrijven stelden naast materialen zoals tentdoek, dekens en trainingspakken, ook een bedrag van fl 3000,– beschikbaar. Verder werden er 500 renteloze aandelen uitgegeven. Deze waren binnen een paar weken “uitverkocht” en brachten fl 5000,– bijeen. Ook werd er in 1948 een centrale collecte onder de Winterswijkse bevolking gehouden waar met gulle hand voor gegeven werd en fl 3500,– bijeenbracht. Met dit startkapitaal van fl 11.500,– werd het eerste tentenmateriaal aangeschaft en kon er gestart worden.

Eigen bijdrage leerlingen

In de beginjaren gingen de kinderen min of meer gratis naar Vlieland. De jaarlijkse collecte onder de Winterswijkse bevolking bracht voldoende op om de kosten te dekken. In de notulen van de vergaderingen van de kampeercommissie wordt er in 1965 voor het eerst iets over geschreven. Toen werd per kind voor de overtocht per boot fl 2,50 in rekening gebracht. Voor het verblijf op Vlieland betaalden zij fl 14,00. Voor ieder kind werd uit de collecte fl 35,– bijgepast. De totale kosten voor een week Vlieland bedroegen dus toen fl 51,50.
De periode 1970 – 2000 kenmerkt zich voornamelijk door forse prijsverhogingen op diverse gebieden, terwijl het uitgavenpatroon nagenoeg ongewijzigd is. In 2008 kost het totale kamp, inclusief afschrijvingen en reserveringen, op jaarbasis, € 28.000,– De eigen bijdrage per kind bedraagt op dit moment € 135,–

Van collecte naar donateurs

Tussen 1948 en 1978 werd er jaarlijks gecollecteerd onder de Winterswijkse bevolking. Er werd telkens met gulle hand gegeven, ook door Winterswijkers die geen binding hadden met het Openbaar Onderwijs! In totaal is er ongeveer fl 90.000 bijeengebracht door de Winterswijkse bevolking.
In de zeventiger jaren werd steeds meer de opvatting gehoord, dat het eigenlijk niet nodig moest zijn voor de vakantie van gezonde kinderen te collecteren. In 1974 werd besloten de collecte nog 4 jaar te houden en in tussentijd werd de leerlingenbijdrage opgevoerd en werd er een redelijk reservekapitaal gevormd. In de jaren tachtig werd alles nog veel duurder en door de afschaffing van de huis-aan-huis-collecte werd er ook flink ingeteerd op het reservekapitaal. De bijdrage per leerling moest jaarlijks met vijf tot tien gulden verhoogd worden. Toen de leerlingenbijdrage fl 152,50 bedroeg, gaven sommige scholen aan dat de limiet was bereikt: wanneer het bedrag hoger zou worden, zouden zij uitzien naar alternatieven. Het dreigend afhaken van enkele scholen zou het solidaire karakter van het kamp aantasten en dus bezon de kampeercommissie zich op alternatieven.

In het jubileumjaar 1983 ontstond de gedachte om financiële steun van de Winterswijkse bevolking te vragen d.m.v. een donateurs-actie. De donateursactie werd een groot succes. In 1983 leverde deze actie fl 4000,– op, terwijl deze actie nu in 2008 ongeveer € 5200,– oplevert. “Vlieland” leeft nog steeds bij de Winterswijkse bevolking. De donateurs zijn niet alleen de ouders die vroeger zelf als kind op Vlieland zijn geweest, maar ook opa’s en oma’s en zelfs overgrootouders die vroeger op de collectelijst tekenden. Maar ook sympathisanten door het gehele land dragen bij. De donateurs wonen tussen Tilburg en Delfzijl, in Winterswijk en op Vlieland en zijn erg belangrijk voor Kamp Wenters. Zonder hun bijdrage zou het voortbestaan van kamp Wenters in gevaar komen.

Spontane giften en schenkingen

In de verslagen en notulen van de kampeercommissie Kamp Wenters en de latere Stichting Wadd’envakanties wordt regelmatig melding gemaakt van giften en schenkingen, meestal van bedrijven ter gelegenheid van een jubileum, maar ook van particulieren. Zo ontving de kampeercommissie in 1987 fl 2800,– van een anonieme particuliere gever! In de beginjaren ’80, toen het financieel allemaal wat moeilijker ging, werd er tot twee keer toe een kindertent
geschonken door de Vereniging Openbaar Onderwijs Winterswijk. In 2008, ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum, heeft de Stichting Wadd’envakanties ook al diverse schenkingen mogen ontvangen. In totaal is er € 3600,- binnengekomen